Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR  JSME NUCENI

ZÁVOD ZRUŠIT.

 

STARTOVNÉ BUDE VRÁCENO. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

DBEJTE NA  SVOU ZODPOVĚDNOST A OHLEDUPLNOST K OSTATNÍM LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ A DODRŽOVÁNÍ DOPORUČENÍ. AŤ VÁS I NÁS OPATŘENÍ NEUVRHNOU DO TĚŽKÉ SITUACE A PŘEJEME VÁM HODNĚ SÍLY PRO TENTO NÁROČNÝ STAV. 

Bodovací závod pro nechrty

Propozice: pořadatel si vyhrazuje právo na změnu

 

Místo: Kačice okres Kladno 273 04 , za fotbalovým hřištěm

GPS: 50.1590103N, 13.9850211E

Datum : 4.4.2020

Přejímka: 7:00 – 8:00

Začátek závodu: cca 8:30

Konec: s vyhlášením výsledků cca 18:00

Vedoucí coursingu: Květuše Lásková tel.: 702 946 735

Rozhodčí: Iveta Soldánová, Veronika Bejčková

Kancelář: Michaela Novotná

Technika: Libor Podhorský, David Láska

Veterinář: MVDr. Veronika Albrechtová

Sedliště, Start: členové CCC

 

Občerstvení bude zajištěno v baru u Čápa nedaleko louky.

 

Coursingový závod dle platného coursingového řádu klubu Český pes

Trať: 500-700 m, středně technicky náročná trať na udržované louce

 

Závod pro: nechrtí plemena a psi bez PP s platným licenčním certifikátem, dle coursingového řádu klubu Český pes.

Hodnocení: Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI

 

Každý, kdo podá přihlášku, uznává ustanovení propozic coursingu, bere na vědomí veterinární předpisy dle propozic, zavazuje se řídit pokyny organizátorů, dodržuje Mezinárodní a Národní dostihový a coursingový řád a nemá psa pod vlivem dopingových látek.

 

Přihlášky pouze přes webový formulář

 

V PŘÍPADĚ NEZAPLACENÍ PLATBY NEBUDE PŘIHLÁŠKA AKCEPTOVÁNA.

Startovné: uzávěrka včetně připsání platby do 22.3.2020   na účet klubu č. 2700660332/2010 do zprávy pro příjemce uveďte: jméno majitele a jméno psa. VS: 0404

pro nečleny: první pes 700,- pro členy CCC: první pes 600,-

Sleva pro druhého a dalšího psa jednoho majitele 50,- Kč

Zahraniční účastníci mohou platit na místě - 28€/pes

Přihlášky na licence budou případně spuštěny po uzávěrce, dle počtu přihlášených psů na závod.

 

Veterinární předpisy:

  1. Všichni závodní psi musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahující záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy.
  2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
  3. Psi musí být v imunitě proti vzteklině.
  4. Každý pes (do závodu) musí projít veterinární přejímkou, kdo se v uvedenou dobu nedostaví, nebude přijat do závodu. V případě opoždění volejte na 723 112 865.
  5. Kontrola čipu na místě, ověřte si, že čip je aktivní, ať předejdete nesrovnalostem. Psi mladší 2 let a starší 6 let musí před druhým kolem projít veterinární kontrolou, jinak nebudou na strat druhého kola připuštěny. Veterinář bude přítomen v sedlišti.
  6. Doping. Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!!

 

Přejímka:

Při přejímce předložíte pet pas, nebo očkovací průkaz.

Bude provedena veterinární kontrola. Pes, který neprojde veterinární kontrolou, nebude zařazen do závodu. Následně předložíte platnou licenci k registraci.

Měření kohoutkové výšky u psů bez PP a kříženců provedou rozhodčí při přejímce prvního závodu, na který je pes přihlášen. Majitel psa je povinný tuto skutečnost uvést v přihlášce

 

Povinná výbava psů:

Dostihový košík, dle platných řádů a příslušná barevná dečka bez reklam,čísel a jiných doplňků

 

Rozpis coursingu:

Bude vyvěšen před začátkem každého kola, je konečný, obsazení běhů nelze měnit. Psi budou řazeni do závodu losováním nebo podle abecedy s přiděleným katalogovým číslem. Každý pes musí projít sedlištěm. Běh psa, který se po dvojím vyvolání nedostaví do sedliště a následně start, bude odstartován bez tohoto psa, a to bez náhrady možnosti zařazení do jiného nebo sólo běhu. NA START jde pes již s nasazeným košíkem a dečkou.Kompletní povinnou výbavu musí mít pes na sobě až do opuštění dráhy.

Dbejte prosím pokynů personálu v sedlišti a dále pokynů startéra, do závodu nebude puštěn pes, který nebude splňovat podmínky pro start. Pes nesmí mít na startu popruhy, kovové nebo jiné obojky kromě coursingových deček sloužících jako označení psa do závodu.

Při vběhnutí psa do dráhy a narušení běhu pod pokutou 500,- Kč, zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím. Platba v kanceláři.

 

Vyloučení z akce:

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby i jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

 

Protest: Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaCK ČMKU.

 

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

Ceny:

Cena pro nejlepšího psa a fenu dne. Věcné ceny pro 1. až 3. místo. Pozornosti od sponzorů.

Pořadatel si vyhrazuje právo 1 až 5 dnů před konáním akce pro vážné důvody nebo zásah vyšší moci závod zrušit, startovné propadá pořadateli. Informace budou zveřejněny na webu a účastníkům rozeslán email.

 

 

Těšíme se na Vás

Český coursing club

Sponzoři: