Stanovy CCC

 

STANOVY SPOLKU


I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Český coursing club z. s. (dále rovněž „CCC“). Sídlo spolku CCC: Vestecká 1096/49 Brandýs nad Labem Stará Boleslav, 250 01. IČ 70582645.
 2. Český coursing club je spolek ve smyslu ustanovení § 214  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Není-li uvedeno jinak řídí se stanovy podle platného občanského zákona č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. Stanovy mohou být doplněny prováděcími směrnicemi spolku.

II.

Hlavní činnost spolku

 1. CCC je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je organizování kynologických akcí. Sdružuje dobrovolnou formou zájemce, chovatele a majitele všech plemen psů a jejich kříženců. Je přímým členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU).
 2. Posláním spolku:
  1. poskytuje služby v oblasti kynologických akcí, zejména tréninky a závody.
  2. napomáhá vzdělávání členů k získávání jejich odborností týkajících se kynologie.
  3. navazuje styky s obdobnými spolky v ČR i v zahraničí.
 1. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

III.

Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem  CCC (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce. Člen podává písemnou přihlášku pověřené osobě.
 2. Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí jeho členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo   řádné plnění poslání spolku. Výbor spolku navrhuje i čestné členy CCC.
 3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 4. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku budou provedeny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.
 5. Práva členů:
 1. a) účastnit se činnosti spolku;
 2. b) být pravidelně informován o dění ve spolku;
 3. c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích atd.);
 4. d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání;
 5. e) volit a být volen do orgánů spolku;
 6. f) navrhovat vyloučení členů.

 

 1. Povinnosti členů:
 1. a) dodržovat stanovy spolku;
 2. b) podílet se na přípravách a organizaci spolkových akcí;
 3. c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
 4. d) platit včas členské příspěvky.

 

 1. Zánik členství:
 1. a) členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru na korespondenční nebo emailovou adresu klubu členem.
 2. b) úmrtím člena.
 3. c) členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; členská schůze spolku má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu po výzvě výboru; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. K vyloučení člena postačuje nadpoloviční většina hlasů.
 4. d) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě do 28.2. Členství končí prvním následujícím dnem po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty.
 5. e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

IV.

Orgány spolku

 1. Obecné ustanovení

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 1. a) statutární a nejvyšší orgán spolku  – členská chůze.
 2. b) výkonný orgán spolku – výbor.

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.


V.

Členská schůze

 1. Členská schůze CCC je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším statutárním orgánem spolku.
 2. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí výbor spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.
 3. Do její působnosti tak náleží:
 1. rozhodování o změně stanov;
 2. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;
 3. schvalování zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření spolku za uplynulé období;
 4. volba členů do výkonného orgánu spolku;
 5. rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku, nebo sloučení spolků;
 6. rozhoduje o délce funkčního období výkonného orgánu;
 7. rozhoduje o vyloučení členů;
 8. určuje ověřovatele zápisu členské schůze;

 

 1. Členská schůze je svolávána výborem jedenkrát ročně. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku.
 2. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem, místem a časem zasedání, musí být oznámena členům nejméně třicet dní před jejím konáním elektronickou formou. Výbor vyzve v dostatečné míře předem (14 dní) před plánovanou pozvánkou členy k připomínkování  a zasílání podnětů k programu členské schůze. Místo a čas zasedání členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
 3. Každý řádný člen má jeden hlas, všechny hlasy členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasování se provádí aklamací.
 4. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na změně programu. Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech přítomných členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 5. Není – li členská schůze usnášení schopná, je řádně ukončena. Po 15 minutách je svolána Náhradní členská schůze se stejným programem. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze, a to v sídle spolku nebo v uzavřené sekci pro členy na internetových stránkách spolku CCC.

 

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku CCC, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé funkční období.
 2. Výbor je výkonným orgánem a má 3 členy.  Volí ze svého středu předsedu. Předseda jedná jménem spolku.
 3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby. Výbor je usnášení schopný pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné v elektronické podobě a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Výbor může využívat potřeby elektronické komunikace.
 5. Výbor vyhotovuje z každého jednání zápis.
 6. Kompetence výboru:
  1. svolávat členskou schůzi;
  2. sestavovat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku;
  3. zodpovídá za řádnou péči o majetek a za veškerou hospodářskou činnost spolku;
  4. vytváří rozpočet a dohlíží na jeho plnění;
  5. může uzavírat pracovně právní vztahy;
  6. přijímat členy;
  7. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;
  8. může pověřit členy spolku úkoly, které má ve své kompetenci;
  9. schvalovat vnitřní směrnice spolku;

VII.

Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků a z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a směrnic spolku.
 5. Výbor může část majetku svěřit do správy členům nebo jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve směrnicích spolku CCC.

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek CCC může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

 1. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Tento dokument je ke stažení   (ZDE)